Regulamin konkursu „Pokaż, jak kibicujesz” #DerbyOlimpu

REGULAMIN KONKURSU

Pokaż, jak kibicujesz”

wersja obowiązująca od dnia 11.09.2020

§ 1 – Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „Pokaż jak kibicujesz” (dalej: „Konkurs”) jest OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o. z siedzibą: Pustynia 84 F, 39-200 Dębica, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000065402, posiadająca NIP: 8722076235, REGON: 691532279 (dalej: „Organizator”).
 2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) stanowi podstawę działania Konkursu jak również określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz zasady przyznawania Nagród.
 3. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Konkurs trwa w terminie od dnia 16.10.2020 . (od chwili opublikowania postu konkursowego na tablicy Organizatora w serwisie Facebook, pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/stal.mielec.oficjalna do 18.10..2020 r. do godz. 17:30 („Okres Konkursu”).
 5. Organizator odpowiada za wydanie Laureatom Konkursu Nagród zgodnie z Regulaminem.
 6. Organizator zastrzega prawo zmiany trwania Okresu Konkursu, jego odwołania lub przerwania bez podania przyczyny.
 7. Uczestnik przystępujący do Konkursu w pełni zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za działania lub zaniechania związane z przeprowadzeniem Konkursu przez Organizatora.
 8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
 9. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela, czy administratora serwisu Facebook.
 10. Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U.2018.165).
 11. Zgłoszenie do Konkursu przez Uczestnika jest dobrowolne oraz tożsame z faktem, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem w całości oraz zgadza się na jego postanowienia.
 12. Uczestnik zobowiązuje się stosować do regulaminu serwisu Facebook.

§ 2 – Uczestnictwo w Konkursie

 1. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca aktywny profil w ramach serwisu Facebook, która zaakceptowała niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik może brać udział w Konkursie tylko osobiście, przy wykorzystaniu własnego konta osobistego w serwisie Facebook, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
 4. Z uczestnictwa w Konkursie wykluczeni są: osoby współpracujące na podstawie stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych z Organizatorem lub jego podmiotami powiązanymi, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
 5. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu dostępnych możliwości technicznych i sposobów komunikacji. Uczestnik jest zobowiązany udzielić Organizatorowi szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.
 6. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a także odmowy przyznania Nagrody w przypadku gdy Uczestnik podał niekompletne lub nieprawdziwe dane niezbędne do przyznania Nagrody.
 7. Zabroniony jest udział w Konkursie przy użyciu fikcyjnych profili w serwisie Facebook. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich, za pośrednictwem innych kont.
 8. Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu w przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem.
 9. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie w każdej chwili składając stosowne oświadczenie.

§ 3 – Zasady Konkursu

 1. Aby przystąpić do Konkursu należy zamieścić komentarz pod postem konkursowym opublikowanym na tablicy Organizatora w serwisie Facebook pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/stal.mielec.oficjalna („Zgłoszenie”).
 2. Komentarz pod postem konkursowym powinien zawierać zdjęcie wykonane przez Uczestnika konkursu.
 3. Każdy Uczestnik może napisać tylko jeden komentarz.
 4. Organizator jest uprawniony do usuwania komentarzy niezwiązanych z Konkursem, w szczególności komentarzy wulgarnych, nawołujących do dyskryminacji lub nienawiści, zawierających groźby, treści uznane za spam, naruszające prawa osób trzecich oraz wszelkich innych treści naruszających niniejszy Regulamin albo regulamin serwisu Facebook.

§ 4 – Prawa autorskie

 1. Uczestnik zamieszczając komentarz oświadcza, że jest autorem wszelkich zawartych w swoim komentarzu konkursowym utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U.2016.666 z późn.zm.) (dalej: „utwór/utwory”).
 2. Uczestnik zamieszczając komentarz oświadcza, że zamieszczone przez niego utwory nie naruszają przepisów prawa, dobrych obyczajów, praw do wizerunku i dóbr osobistych osób trzecich oraz nie są ograniczone lub obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich, a w szczególności nie naruszają one praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Uczestnik zamieszczając komentarz zawierający jakikolwiek element stanowiący utwór udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie oraz nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z utworu lub jego części na następujących polach eksploatacji:
 1. utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką na każdym nośniku,
 2. zapisywanie i odtwarzanie w pamięci wszelkich komputerów lub sieci komputerowych, w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet lub baz danych,
 3. przesyłanie za pomocą sieci komputerowych, w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet,
 4. publiczne ich rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, w szczególności w sieci Internet,
 5. wykorzystanie do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz wszelkich innych przejawów działalności Organizatora lub jego podmiotów powiązanych, za pośrednictwem prasy, telewizji oraz sieci Internet,
 6. zaadoptowanie jako elementu większej całości, zezwolenia na ingerencję w integralność utworu, w tym w szczególności na wykorzystywanie części, łączenie z innymi utworami lub dziełami niestanowiącymi utworów,
 7. publiczne prezentowanie, wyświetlenie, wystawienie w jakikolwiek sposób.
 1. Wraz z nabyciem licencji, o której mowa w ust. 3 powyżej Organizator nabywa prawo do wykonywania praw zależnych oraz udzielania zezwoleń na wykonywanie praw zależnych do utworów lub ich części na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej.
 2. Uczestnik zamieszczając komentarz zawierający jakikolwiek element stanowiący utwór wraz z utrwalonym na danym utworze wizerunkiem Uczestnika, zezwala Organizatorowi na nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku utrwalonego na utworze w zakresie określonym w ust. 3 powyżej.
 3. W przypadku, gdy w komentarzu, znajduje się wizerunek jakichkolwiek innych osób trzecich, od których przepisy prawa wymagają uzyskania zgody na wykorzystanie wizerunku, Uczestnik zobowiązuje się taką zgodę uzyskać w zakresie określonym w ust. 3 powyżej, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak takiej zgody.
 4. Uczestnik oświadcza, że nie będzie wykonywał uprawnień wynikających z przysługujących mu praw autorskich osobistych oraz zezwala Organizatorowi na wykonywanie ich w jego imieniu.
 5. Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że w dacie udzielenia licencji lub udzielenia jakichkolwiek praw, nie przysługiwały one Uczestnikowi, w zakresie określonym w Regulaminie. W razie postępowania sądowego, Uczestnik wstąpi w miejsce Organizatora albo, gdy taka zmiana podmiotowa okaże się niemożliwa, weźmie udział w sprawie razem z Organizatorem po stronie pozwanej, chyba, że Organizator wyraźnie postanowi odmiennie. Uczestnik zobowiązany jest w razie jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, do udostępnienia Organizatorowi wszelkiej dostępnej dokumentacji.

§ 5 –Nagrody

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Laureatów, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.
 2. Laureatem jest zwycięzca Konkursu, wyłoniony przez Organizatora spośród Uczestników na zasadach określonych w § 6.
 3. Nagrodami w Konkursie jest 10 voucherów o wartości 100zł, do wykorzystania w sklepie olimpsport.com
 4. Nagrody będą dalej zwane Nagrodami.

§ 6 –Przyznawanie Nagród

 1. Laureatami Konkursu będzie 10 osób, które wyłoni Komicja konkursowa spośród wszystkich zgłoszeń..
 2. W terminie 7 dni od dnia zakończenia Okresu Konkursu, spośród wszystkich Zgłoszeń do Konkursu, wyboru Laureatów dokona Komisja konkursowa ustanowiona przez Organizatora.
 3. Organizator w komentarzach pod postem konkursowym wskaże Laureatów.
 4. Warunkiem przyznania oraz wydania Nagrody, jest wysłanie przez Laureata wiadomości prywatnej do Organizatora w serwisie Facebook pod adresem https://pl-pl.facebook.com/stal.mielec.oficjalna, a następnie w toku korespondencji z Organizatorem, przekazanie kompletnych i prawidłowych danych osobowych niezbędnych do otrzymania Nagrody (tj. imię i nazwisko, adres e-mail) wraz z wyrażeniem przez Laureata zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie.
 5. Laureat traci prawo do otrzymania Nagrody, jeżeli:
 1. Laureat nie skontaktuje się z Organizatorem poprzez wysłanie wiadomości prywatnej w terminie 7 dni od dnia, o którym mowa w § 6, pkt 3.
 2. Laureat nie potwierdzi lub nie przekaże kompletnych i prawidłowych danych osobowych niezbędnych do otrzymania Nagrody oraz nie wyrazi zgody przetwarzanie jego danych osobowych w powyższym zakresie w terminie 7 dni od dnia, o którym mowa w § 6, pkt 3..
 3. okaże się, że Laureatem jest osoba, która nie spełnia warunków uczestnictwa w Konkursie.
 1. Laureat może zrzec się Nagrody, lecz nie przysługuje mu prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę, czy też wymiany Nagrody na inną lub przekazania Nagrody osobom trzecim.
 2. Wszelkie koszty związane z przyznaniem Nagród, w tym koszty podatkowe, ponosi Organizator. Laureaci mają obowiązek współdziałać z Organizatorem w zakresie wykonywania ww. obowiązków.
 3. Nagrody w Konkursie zostaną wydane i rozliczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U.2018.200 z późn.zm.). W przypadku, gdy Nagroda będzie objęta zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z przepisami ww. ustawy, Organizator przygotuje Dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości równowartości zryczałtowanego podatku dochodowego od łącznej wartości Nagrody oraz Dodatkowej nagrody pieniężnej.
 4. Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność w przypadku niemożności odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.

§ 7 – Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator, tj. „OLIMP LABORATORIES” Sp. z o.o. z siedzibą: Pustynia 84F, 39-200 Dębica, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000065402, posiadająca NIP: 8722076235, kapitał zakładowy 3.898.500,00 zł.
 2. Udostępnienie danych osobowych Organizatorowi ma charakter dobrowolny, aczkolwiek podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Niepodanie danych osobowych przez uczestnika uniemożliwia udział w Konkursie.
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane:
 1. w celu wykonania umowy, której stroną jest Uczestnik na podstawie Regulaminu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej jako „RODO”,
 2. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym w szczególności w celu: obsługi uczestnictwa w Konkursie; rozpatrywania reklamacji; ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń; wykrywania i zapobiegania nadużyciom; marketingu bezpośredniego; analitycznym; statystycznym oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z funkcjonowaniem Konkursu.
 1. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w Konkursie, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z uczestnictwa w Konkursie.
 2. Uczestnik Programu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu, a w sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 4. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być podmioty powiązane z Organizatorem, a także podmioty współpracujące z Organizatorem przy realizacji Programu, gdy jest to niezbędne do realizacji celów Programu, w szczególności podmioty świadczące w imieniu Organizatora usługi marketingowe, reklamowe, pocztowe, kurierskie, płatnicze, audytorskie, prawne, księgowe oraz obsługujące systemy teleinformatyczne.
 5. Zebrane od Uczestnika dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych oraz do podmiotów spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych, Uczestnik może uzyskać kontaktując się z inspektorem danych osobowych Organizatora wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@olimp-labs.com.

§ 8 – Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy przesyłać do Organizatora w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora, w terminie 30 dni od ostatecznej daty zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby Uczestnika wnoszącego reklamację w postaci imienia i nazwiska, oraz adresu korespondencyjnego, powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
 3. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie wysłana listem poleconym.
 4. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne, przy czym nie wyłącza to prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

§ 9 – Postanowienia końcowe

 1. Dla wszystkich praw i obowiązków, wynikających z uczestnictwa w Konkursie, właściwe jest prawo polskie.
 2. Tekst niniejszego Regulaminu jest dostępny oraz obowiązuje od chwili jego opublikowania
 3. Organizator, w zakresie w jakim dopuszczają to obowiązujące przepisy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian lub uzupełnień do niniejszego Regulaminu w Okresie Konkursu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia i przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn nieleżących po jego stronie, w szczególności związanych z funkcjonowaniem i ustawieniem działania sieci Internet, konfiguracji urządzeń Uczestnika, wynikających z usług świadczonych przez dostawcę sieci Internet oraz funkcjonowania serwisu Facebook.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych, uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora Nagród w związku z Konkursem.
 6. Dane kontaktowe Organizatora dotyczące obsługi Konkursu:
 7. Korespondencja: OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o., Pustynia 84F, 39-200 Dębica z dopiskiem: „Pokaż, jak kibicujesz”
 1. Tel: 14 699 23 39
 2. E-mail: info@olimp-labs.com