„Mielec – Biało*Niebieskie Miasto” – konkurs plastyczny z okazji 550-lecia Miasta Mielca

W roku 2020 obchodzimy 550 rocznicę lokacji Miasta Mielca. Sport i związane z nim tradycje są ważnym elementem w historii Mielca. Rok 2020 zapisze się w kartach historii Miasta także z powodu awansu FKS Stal Mielec do Ekstraklasy.  Wydarzeniami sportowymi żyje całe miasto, a biało*niebieskie barwy często towarzyszą mieszkańcom na co dzień.

Przez ostatnie lata często widzieliśmy „Biało*Niebieskich” uczniów podczas spotkań w szkołach. Kształtowanie właściwego wzorca kibicowania i utożsamiania się z tradycjami sportowymi Miasta, zawsze było dla Klubu misją. W tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną, nie możemy spotykać się z najmłodszymi kibicami w szkołach. Dlatego też mamy nadzieję, że udział w konkursie  będzie dla uczniów wszystkich mieleckich szkół podstawowych doskonałą formą podtrzymania wyjątkowej tej  więzi, jaką do tej pory udało nam się wytworzyć.

Ideą konkursu jest ukazanie Miasta Mielca, jego symboli, ważnych miejsc i wydarzeń (nie tylko sportowych) w kolorach białym i niebieskim, co będzie nawiązaniem do trakcyjnych barw klubowych FKS Stal Mielec. Często spotykamy się ze stwierdzeniem, że Mielec to Stal – a Stal to Mielec, dlatego też chcemy zobaczyć w pracach dzieci tytułowe „Biało*Niebieskie Miasto”.  Niech to będą Biało*Niebieski Gryf, Biało*Niebieskie samoloty, Biało*Niebieska szkoła, bulwary, pomniki, park – wszystkie ulubione przez dzieci miejsca.

Na zwycięzców czekają nagrody w postaci klubowych gadżetów.       


 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

dla dzieci w wieku szkolnym

zorganizowanego z okazji 550 rocznicy lokacji Miasta Mielca

Mielec – Biało*Niebieskie Miasto”

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym zorganizowanym z okazji 550-lecia lokacji Miasta Mielec – „Mielec – Biało*Niebieskie Miasto”, zwanym dalej „Konkursem” a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.
 2. Prace konkursowe będą prezentowały Miasto Mielec oczami dzieci – ważne obiekty, miejsca, symbole i wydarzenia. Nawiązaniem do silnie osadzonych w lokalnej społeczności tradycji klubowych będzie fakt używania w procesie tworzenia prac tylko barw białej i niebieskiej (bądź też wyraźniej dominacji tych kolorów).
 3. OrganizatoremKonkursu jest FKSStal Mielec S.A. z siedzibą w Mielcu, ul. Solskiego 1,www.stalmielec.com, nr tel.: 606 196 676, zwany dalej „Organizatorem”.

§2.

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest:

 1. Promocja Miasta Mielca z okazji 550-lecia lokacji – w nawiązaniu do silnie osadzonych w lokalnej społeczności tradycji sportowych, związanych
  z barwami klubowymi FKS Stal Mielec.
 2. pielęgnowanie i utrwalanie wartości lokalnego patriotyzmu oraz szacunku dla osiągnięćlokalnej społeczności,
 3. popularyzacja wiedzy i świadomości o Mieście Mielcu,
 4. nawiązanie do tradycji sportowych poprzez wykorzystywanie podczas tworzenia prac barw klubowych,
 5. rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych w Mielcu,
 6. motywowanie uczniów do rozwijania pasji artystycznych,
 7. kształtowanie wrażliwości estetycznej,
 8. zaangażowanie nauczycieli, dzieci i młodzieży w propagowanie pozytywnego wzorca nowoczesnego patriotyzmu lokalnego.

§3.

ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY

 1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych znajdujących się na terenie Miasta Mielca. Tematyka konkursu jest taka sama dla wyszczególnionych kategorii wiekowych – Miasto Mielec – ważne obiekty, miejsca, symbole, wydarzenia)
  w biało-niebieskich barwach

Kategorie wiekowe:

 1. klasy I – III szkoły podstawowej,
 2. klasy IV – VIII szkoły podstawowej.

§4.

PRACA KONKURSOWA

 1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
 1. temat pracy konkursowej – prace powinny przedstawiać miejsca, obiekty, symbole lub wydarzenia charakterystyczne i ważne dla Miasta Mielca,
 2. rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie
  A3 (297 x 420 mm)
 3. forma i technika – technika płaska, wykonanie: farby, pastele, kredki –
  z dominacją barw białej i niebieskiej
 4. praca powinnabyć wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora,
 5. udziału w Konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach plastycznych, wystawach, itp.
 6. Każda praca plastyczna winna zawierać metryczkę, której wzór stanowi załącznik
  nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§5.

WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.
 2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. Prace konkursowe należy przesyłać lub dostarczyć w terminie do dnia 10 listopada 2020 roku na adres: FKS Stal Mielec S.A., 39-300 Mielec, ul. Solskiego 1.
 4. Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem szkoły właściwej dla uczestnika Konkursu. Te instytucje przekazują organizatorowi prace konkursowe.
 5. Każda szkoła może zgłosić do 10 prac plastycznych dla danej kategorii wiekowej. Prace powinny być wykonane samodzielnie, a zgłoszenie pracy musi wskazywać autora.
 6. W Konkursie wezmą udział tylko pracespełniające warunki wskazane w §4 ust. 1 Regulaminu, nadesłane lub dostarczone do 10 listopada 2020r.
 7. W wypadku przesyłania prac przesyłką kurierską lub pocztową na opakowaniu powinny się znaleźć dopiski: „Praca na konkurs – „Mielec – Biało*Niebieskie Miasto” oraz „Kategoria” – klasy I – III, klasy IV – VIII.
 8. W wypadku nadsyłania zgłoszeń i prac konkursowych przesyłką pocztową lub kurierską o zachowaniu terminów wskazanych w ust. 3 i 6 decyduje data stempla pocztowego.
 9. Do pracy konkursowej powinny być załączone podpisane przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych uczestnika oświadczenia, których treść zawiera załącznik nr 2 i nr 3 do Regulaminu.

§6.

KOMISJA KONKURSOWA

1. FKS Stal Mielec S.A. powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”, składającą się z pięciu członków.

2. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Sekretarza.

3. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia.

4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, który ustala miejsce i terminy obrad oraz harmonogram posiedzenia Komisji.

5. Sekretarz odpowiada za stronę organizacyjną prac Komisji i przygotowanie stosownej dokumentacji.

6. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komisji.

 1. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 7.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:

 1. zgodność pracy z tematyką Konkursu,
 2. oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
 3. walory artystyczne, m.in. kompozycja, wskazana kolorystyka, technika wykonania.

2. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie Komisji.

3. Komisja może także, poza nagrodami dla najlepszych prac, przyznać wyróżnienia w każdej z kategorii określonych w §3 ust. 2 Regulaminu.

4. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac nastąpi do 18 listopada 2020r. Informacja o terminie, miejscu i czasie ogłoszenia wyników Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.

5. Wybrane prace konkursowe zostaną zaprezentowane na tablicach wystawienniczych podczas meczu ligowego następującego po ogłoszeniu wyników (np. PGE FKS Stal Mielec – Jagielonia Białystok – 27-30 listopada 2020) – o ile dopuszczony będzie w tym wydarzeniu udział publiczności.

6. Prace, które nie zostały nagrodzone ani wyróżnione, powinny zostać odebrane po ogłoszeniu wyników Konkursu w terminie uzgodnionym z FKS Stal Mielec S.A. W wypadku ich nieodebrania Organizator Konkursu podejmie decyzję, co do dalszych ich losów.

§8.

NAGRODY W KONKURSIE

1. Laureaci pierwszego miejsca w obu kategoriach wiekowych i ewentualne wyróżnienia otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez FKS Stal Mielec S.A.

2. W przypadku rezygnacji przez laureata z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo doprzekazanianagrody innemu uczestnikowiKonkursu, który spełniłwszystkie wymagania określone w niniejszym Regulaminie i zajął kolejne miejsce w klasyfikacji konkursowej.

3. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.

§9.

EKSPOZYCJA PRAC

 1. Prace laureatów Konkursu zostaną wyeksponowane w mediach klubowych oraz na tablicach wystawienniczych podczas meczu ligowego (np. PGE FKS Stal Mielec – Jagiellonia Białystok – 23-26.11.2020) o ile dopuszczony będzie w tym wydarzeniu udział publiczności.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania nagrodzonych i wyróżnionych prac.

§10.

DANE OSOBOWE

 1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:
 1. przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19)
 2. nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza, w ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatora.
 3. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.

§11.

OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z tym, że zmiany wchodzą w życie po 7 dniach od daty zamieszczenia zmienionej treści Regulaminu na stronie internetowej Organizatora.

Więcej od stalmielec.com

Futbolsport.pl